Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 18 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ZWZ) w dniu 18 czerwca 2021 roku.

  1. I Fundusz Mistral S.A. posiadał 7.318.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 7.318.072 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 77,42% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 60,99% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 22,58% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)