Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców KRS spółki zależnej Emitenta, działającej pod firmą Odratrans Nieruchomości I sp. z o.o. w likwidacji

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.8 listopada 2012 roku, zostało mu doręczone postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 2 listopada 2012 roku w przedmiocie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego – spółki zależnej Emitenta, działającej pod firmą OdraTrans Nieruchomości I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, o numerze KRS 0000283274.

Wykreślenie nastąpiło na wniosek likwidatora spółki, w związku z zakończeniem procesu likwidacji.
Spółka OdraTrans Nieruchomości I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 2 listopada 2012 roku.