Harmonogram publikacji raportów okresowych za 2013 rok

Zarząd Spółki OT Logistics S.A. (Spółka) z siedzibą w Szczecinie podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:

  • skonsolidowany raport roczny za rok 2012 – 28 marca 2013 roku;
  • skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 roku – 20 września 2013 roku;

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.