Wykup w terminie i umorzenie obligacji serii D

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpi rozliczenie wykupu wszystkich, tj. 14.720 Obligacji serii D („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 14.720.000 zł z należnymi odsetkami. Wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Ponieważ dzień wykupu Obligacji oraz wypłaty należnych odsetek wskazany w Warunkach Emisji Obligacji serii D przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy, tj. 29.05.2021 r. (sobota), rozliczenie wykupu nastąpi dzisiaj, tj. w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wykupu. Wykup Obligacji nie miał charakteru przedterminowego wykupu. Obligacje serii D podlegają umorzeniu, co spowodowuje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

Wykup Obligacji jest elementem przyjętego przez Emitenta programu refinansowania zadłużenia obligacyjnego Grupy Kapitałowej.

Emitent sfinansował wykup za pomocą środków własnych, bez potrzeby zaciągania innych zobowiązań.