Wyliczenie Udziału Proporcjonalnego Obligatariuszy Obligacji Serii H

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W wykonaniu obowiązków wynikających z warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. Emitent dnia 28 maja 2019 r. Obligacje, na żądanie Obligatariusza Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu wyliczenie Udziału Proporcjonalnego Obligatariuszy dokonane na potrzeby częściowego wykupu Obligacji oraz zapłaty Kwoty Raty w Dniu Częściowego Wykupu przypadającym 31 lipca 2019 r.

Załączniki: