Wypłata odsetek z tytułu emisji obligacji serii A

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent) informuje, że w dniu 27 listopada 2012 roku dokonał terminowej wypłaty odsetek za drugi okres odsetkowy z tytułu emisji obligacji serii A.

Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii A wynosi 60.000.000 zł. Termin wykupu obligacji serii A przypada na dzień 28 listopada 2014 roku.