Wypowiedzenie Allianz ZB d.o.o. umowy wspólników dotyczącej spółki Luka Rijeka d.d.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 r. wypowiedział Allianz ZB d.o.o. AZ umowę wspólników Umowa zawartą w dniu 15 września 2017 r. pomiędzy OT Logistics S.A. a niektórymi akcjonariuszami Luka Rijeka d.d., tj. Allianz ZB d.o.o. oraz Erste d.o.o. O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2017 z dnia 15 września 2017 roku.

Umowa została wypowiedziana w trybie natychmiastowym. Przyczyną wypowiedzenia było naruszenie przez AZ postanowienia Umowy stanowiącego o współpracy stron Umowy w duchu wzajemnego zaufania poprzez działania AZ mające na celu dokonanie niekorzystnych dla Emitenta zmian dotyczących rozporządzania akcjami Luka Rijeka d.d. Wypowiedzenie Umowy dotyczy jedynie AZ. Spółka nie wyklucza prowadzenia w przyszłości rozmów z AZ w celu ustalenia nowych zasad współpracy między podmiotami jako akcjonariuszami Luka Rijeka d.d. O dalszych działaniach Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.