Wyrażenie zgody na zmiany Warunków Emisji Obligacji Serii H przez Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka), (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 21.04.2022 r. w sprawie uchwał powziętych przez zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje) zwołane na dzień 21.04.2022 r. (Zgromadzenie Obligatariuszy) oraz zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, zgodnie z treścią uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji, informuje oraz oświadcza, że wyraża zgodę na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane ww. uchwałą. Tym samym zmiany do warunków emisji Obligacji przewidziane w uchwale nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym zmiana terminu wykupu Obligacji na dzień 31.10.2022 r., stały się skuteczne w dniu niniejszego raportu. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje oświadczenie Zarządu Emitenta w tej sprawie.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 17.03.2022 r., Zarząd Spółki informuje, że otrzymał zgodę Tymczasowego Nadzorcy Sądowego Spółki na wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy.

Załączniki: