Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst Obligacji Serii A

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OdraTrans S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 152/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A, postanowił określić dzień 23 lutego 2012 roku, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLODRTS00025.