Wznowienie obrad oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 96/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy”; oraz
  2. raportu bieżącego nr 100/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 101/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwał powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażenia przez Emitenta zgody na zmiany do warunków emisji Obligacji oraz ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że zgodnie z treścią uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 grudnia 2019 r., w dniu 20 grudnia 2019 r. obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały wznowione. Z powodu braku kworum Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zakończone bez podejmowania kolejnych uchwał.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: