Wznowione obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2019 z dnia 29 lipca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. _Emitent_ informował o uchwałach powziętych na zgromadzeniu obligatariuszy obligacji serii H _Obligacje_ _Zgromadzenie Obligatariuszy_ w dniu 29 lipca 2019 r. oraz o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały wznowione.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy wznowionych po przerwie było głosowanie nad uchwałą przewidzianą w punkcie 7 porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przyjętego uchwałą nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 29 lipca 2019 r. Obligatariusze obecni na Zgromadzeniu Obligatariuszy wznowionym po przerwie wstrzymali się od głosu nad uchwałą będącą przedmiotem obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zakończone.

Emitent w załączeniu przekazuje protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

Załączniki: