Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na 24 kwietnia 2015 roku oraz aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka , niniejszym zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2015 roku otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, w imieniu którego działa MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2015 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Wobec żądania akcjonariusza oraz mając na uwadze uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalającą skład Rady Nadzorczej Spółki w liczbie 6 osób, Spółka postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu aktualną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad wraz z załącznikami. Ponadto działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu otrzymany od akcjonariusza projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz przedstawia poniżej aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na 24 kwietnia 2015 roku uwzględniający ww. zmiany:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia OT Logistics S.A. ze spółką Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki: