Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie Spółka, Emitent informuje, że na podstawie art. 400 par. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z par. 18 ust. 3 Statutu Spółki, otrzymał w dniu 18 lipca 2018 roku od I Funduszu Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie Akcjonariusz żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie do dnia 27 lipca 2018 roku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki polegającej na tym, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:
  • „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.879.707,20 zł dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy i dzieli się na 11.998.780 jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem siedemset osiemdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł dwadzieścia cztery grosze każda, z czego:
   • 10.221.280 dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt akcji stanowią Akcje Serii A;
   • 1.200.000 jeden milion dwieście tysięcy akcji stanowią Akcje Serii B,
   • 577.500 pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset akcji stanowią Akcje Serii D.”
 6. zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
  • „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.939.707,20 zł dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy oraz nie więcej niż 3.431.707,20 zł trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy i dzieli się na nie mniej niż 12.248.780 dwanaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł dwadzieścia cztery grosze każda oraz nie więcej niż 14.298.780 zł czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł dwadzieścia cztery grosze każda, z czego:
    • 10.221.280 dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt akcji stanowią Akcje Serii A;
    • 1.200.000 jeden milion dwieście tysięcy akcji stanowią Akcje Serii B;
    • 577.500 pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset akcji stanowią Akcje Serii D;
    • nie mniej niż 250.000 oraz nie więcej niż 2.300.000 akcji stanowią Akcje serii E.”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 9.  Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W uzasadnieniu złożonego żądania Akcjonariusz wskazuje, iż w jego ocenie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozytywnie wpłynie na sytuacją finansową Spółki, a w tym wskaźniki finansowe Spółki. Ponadto, zdaniem Akcjonariusza dokapitalizowanie Spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego umożliwi obniżenie kosztów finansowania jej działalności, jak również pozwoli na pozyskanie nowego finansowania na bardziej korzystnych warunkach.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymane od Akcjonariusza na podstawie art. 401 par. 4 Kodeksu spółek handlowych projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki: