Zakończenie drugiego etapu transakcji sprzedaży akcji spółki Luka Rijeka D.D.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z 5 lutego 2023 r. („Raport 4/2023”), raportu bieżącego nr 8/2023 z 10 marca 2023 r. i raportu bieżącego nr 9/2023 z 15 marca 2023 r., Zarząd OT Logistics S.A. („OTL” „Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2023 r. zakończył się drugi i ostatni etap transakcji sprzedaży akcji w Luka Rijeka d.d. („Luka Rijeka”), przewidzianej w przedwstępnej umowie, o której zawarciu OTL zawiadamiała Raportem 4/2023 („Transakcja”), tj. w szczególności nastąpiła zapłata przez Port Acquisitions a.s. z siedzibą w Pradze („Kupujący”) ceny sprzedaży należnej za wszystkie sprzedawane przez OTL akcje w spółce Luka Rijeka („Akcje OTL”).

Łączna cena sprzedaży za Akcje OTL będące przedmiotem Transakcji wyniosła EUR 26,3 mln EUR, z czego:

(i) kwota 15,4 mln EUR została przeznaczona na całkowitą spłatę wierzytelności obligatariuszy obligacji serii H i serii G wobec OTL oraz na zapłatę rekompensaty na rzecz Funduszu Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („FEZ”) należnej w związku z ustanowieniem prawa drag along, o którym OTL informowała Raportem 4/2023;

(ii) pozostała kwota 10,9 mln EUR została przekazana do dyspozycji OTL.

W związku z zamknięciem Transakcji:

(i) wygasły opcje put dotyczące 1.179.355 akcji w Luka Rijeka posiadane przez FEZ w stosunku do OTL zgodnie z umową o współpracy z dnia 24 czerwca 2016 r., o której OTL informowała raportem bieżącym nr 43/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.; oraz

(ii) nastąpi całkowite zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii H i serii G wyemitowanych przez OTL, których spłata zostanie dokonana 29 marca 2023 r., przez co z tą datą wygasną wszelkie zobowiązania Spółki z tytułu obligacji.

Realizacja Transakcji stanowi kontynuację działań przedsięwziętych przez Spółkę w poprzednich latach w ramach procesu restrukturyzacyjnego. Pozwoli ona OTL ostatecznie zamknąć wszelkie spory związane z inwestycją w porcie w Rijece oraz zakończyć związane z tym postępowania sądowe, w tym postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości toczące się przed Sądem Rejonowym dla Szczecina Centrum. Istotnej poprawie ulegnie też sytuacja finansowa OTL- zaspokojeniu ulegną wszelkie zobowiązania Spółki z tytułu obligacji, a ponadto pozyska istotne dodatkowe środki finansowe. W efekcie, wykonanie Transakcji zdecydowanie poprawia sytuację Spółki oraz umożliwia intensyfikację inwestycji zmierzających do rozwoju i lepszego wykorzystania potencjału OTL oraz jej spółek zależnych wchodzących w skład Grupy OT Logistics.