Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii F

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka, Emitent/ informuje, iż w dniu 8 lutego 2017 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 50.000 obligacji na okaziciela serii F o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł /Obligacje/ określającą również szczegółowe warunki planowanej emisji. Na przeprowadzenie emisji Obligacji zgodę w dniu dzisiejszym wyraziła Rada Nadzorcza Spółki.

Obligacje mają zostać zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

Celem emisji Obligacji jest częściowe sfinansowanie nabycia 51% udziałów spółki AD Montecargo z siedzibą w Podgoricy, Czarnogóra oraz 30% udziałów spółki Luka Bar AD BAR z siedzibą w Barze, Czarnogóra, łącznie w wysokości do 30 mln zł, ponadto pozyskanie środków w wysokości 10 mln zł z przeznaczaniem na kapitał obrotowy Emitenta. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wcześniejszego wykupu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii D.