Zamiar zmiany celu emisji obligacji serii F oraz podjęcie decyzji o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. /”Emitent”, „Spółka”/ informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii F /”Obligacje”/ w zakresie zmiany celu emisji Obligacji. Wartość wyemitowanych przez Spółkę Obligacji wynosi 25,4 mln zł /cena emisyjna równa wartości nominalnej/.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Warunków Emisji Obligacji /”WEO”/ celem emisji Obligacji w wysokości do 30 mln zł było częściowe sfinansowanie nabycia udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze. W związku z unieważnieniem przetargów na zakup udziałów w ww. spółkach, Emitent podjął decyzję o zmianie celu emisji Obligacji i przeznaczeniu pozyskanych środków na częściowe sfinansowanie inwestycji w Porcie Świnoujście polegającej na przebudowie terminala do obsługi produktów agro, łącznie w wysokości do 20 mln zł, a ponadto w wysokości 5,4 mln zł na kapitał obrotowy Emitenta. Zmiany WEO zostaną dokonane po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i zgromadzenia obligatariuszy Obligacji.

W związku z powyższą zmianą Zarząd Emitenta podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji. Treść ogłoszenia o zwołaniu oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad ww. zgromadzenia Emitent zamieści po ich sporządzeniu na stronie internetowej Spółki.