Uchwała w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz warunkowego dopuszczenia akcji serii A i B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu w dniu 16 lipca 2013 roku uchwały nr 798/2013 przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.

Zarząd GPW postanowił o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku równoległym pod poniższym warunkiem następujących instrumentów finansowych:

  1. 1.277.660 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji serii A Spółki o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda,
  2. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B Spółki o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda,
  3. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda.

Dopuszczenie akcji serii A i B nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B.