Zatwierdzenie aneksu nr 3 do prospektu emisyjnego Spółki

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2013 roku powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2013 roku aneksu nr 3 (Aneks nr 2) do prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B – składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów (Prospekt). Aneks nr 3 został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób jak Prospekt i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.otlogistics.com.pl) oraz oferującego (www.nwai.pl).