Zatwierdzenie aneksu nr 4 oraz aneksu nr 5 do prospektu emisyjnego Spółki

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2013 roku powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 czerwca 2013 r. aneksu nr 4 (Aneks nr 4) oraz Aneksu nr 5 (Aneks nr 5) do prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B – składającego się wraz z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów (Prospekt).

Aneks nr 4 został sporządzony w związku ze sporządzeniem aneksu nr 1 do umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami, zawartej między Spółką a NPN II S.a. r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Aneks nr 5 został sporządzony w związku ze sporządzeniem aneksu nr 2 do porozumienia inwestycyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 roku, o którym mowa w pkt 14.7 Dokumentu Rejestracyjnego. Aneks nr 4 oraz Aneks nr 5 został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób jak Prospekt i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.otlogistics.com.pl) oraz oferującego (www.nwai.pl).