Zatwierdzenie aneksu nr 6 do prospektu emisyjnego Spółki

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 4 lipca 2013 roku powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 6 do prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B – składającego się wraz z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów (Prospekt).

Terminy pisane z dużej litery w niniejszym raporcie mają takie samo znaczenie, jak nadane w Prospekcie.

Aneks nr 6 został sporządzony w związku z podjęciem w dniu 1 lipca 2013 roku przez Akcjonariuszy Emitenta o nieuczestniczeniu w ofercie sprzedaży Akcji Serii A oraz w związku z wyrażeniem przez Akcjonariuszy Emitenta zgody na przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii B przez Emitenta. Aneks nr 6 został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób jak Prospekt i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.otlogistics.com.pl) oraz oferującego (www.nwai.pl).