Zatwierdzenie aneksu nr 7 do prospektu emisyjnego Spółki

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 lipca 2013 roku powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 7 do prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B – składającego się wraz z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów (Prospekt).

Terminy pisane z dużej litery w niniejszym raporcie mają takie samo znaczenie, jak nadane w Prospekcie.

Aneks nr 7 został sporządzony w związku ze zmianą stanu posiadania Akcji Spółki przez akcjonariusza I Fundusz MISTRAL S.A. na podstawie transakcji zbycia Akcji z dnia 9 lipca 2013 roku oraz w związku z odbyciem w dniu 8 lipca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o czym Emitent informował już w raporcie bieżącym nr 34/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku. Aneks nr 7 został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób jak Prospekt i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.otlogistics.com.pl) oraz oferującego (www.nwai.pl).