Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego Spółki

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotum na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny przygotowany przez OT Logistics S.A., w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B.