Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

W odniesieniu do raportu bieżącego 7/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku, w sprawie podjęcia przez Zarząd OT Logistics S.A. Spółka uchwały przyjmującej „Strategię rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021 roku”, Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza działając na podstawie §13 ust. 6 pkt 10 Statutu Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 roku zatwierdziła wyżej wymieniony dokument.