Zawarcie aneksów do umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku oraz nr 28/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics, Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w dniu 13 listopada 2015 roku zostały zawarte aneksy do następujących umów:

  • umowa wielocelowej linii kredytowej z dnia 26 listopada 2013 r. „Umowa 1” zawarta pierwotnie pomiędzy BNP Paribas Bank Polska S.A. obecnie: BGŻ BNP Paribas S.A. i Emitentem oraz spółkami zależnymi Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. obecnie OT Port Świnoujście Sp. z o.o., Rentrans Cargo Sp. z o.o. i Żegluga Bydgoska Sp. z o.o., a następnie również RENTRANS International Spedition sp. z o.o., C. Hartwig Gdynia SA oraz OT Port Gdynia sp. z o.o.,
  • umowa kredytowa z dnia 26 listopada 2013 r. zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. „Raiffeisen Bank” i Emitentem „Umowa 2”,
  • umowa o limit wierzytelności z dnia 26 listopada 2013 r. „Umowa 3” zawarta pierwotnie pomiędzy Raiffeisen Bank i Emitentem oraz spółkami zależnymi Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o., Rentrans Cargo Sp. z o.o. i Żegluga Bydgoska Sp. z o.o., a następnie również RENTRANS International Spedition sp. z o.o., C. Hartwig Gdynia SA oraz OT Port Gdynia sp. z o.o.

Aneks do Umowy 1 zawarty pomiędzy BGŻ BNP Paribas S.A. i Emitentem wraz ze spółkami zależnymi: OT Port Świnoujście sp. z o.o., OT Port Gdynia sp. z o.o., Rentrans Cargo sp. z o.o., Żegluga Bydgoska sp. z o.o., RENTRANS International Spedition sp. z o.o., C. Hartwig Gdynia SA oraz Deutsche Binnenreederei AG wprowadza zmiany w wysokości limitu kredytowego podwyższając go do maksymalnej wysokości: 49,3 mln PLN. Termin kredytowania wynosi do dnia 26 listopada 2023 roku, z tym że okres udostępnienia linii kredytowej na mocy przedmiotowego aneksu kończy się z dniem 24 listopada 2018 roku. Przyznany limit może zostać wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do limitu zaangażowania 45 mln PLN oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę, kredytu nieodnawialnego do limitu zaangażowania 2,2 mln PLN oprocentowanie – WIBOR 3M powiększonej o marżę oraz kredytu odnawialnego w EUR do limitu zaangażowania – 0,5 mln EUR oprocentowanie – EURIBOR 3M plus marża. Na mocy aneksu zmienione zostały zabezpieczenia należności z umowy w ten sposób, iż obecnymi zabezpieczeniami należności są hipoteka umowna łączna do kwoty 74 mln PLN na pierwszym miejscu, z równym pierwszeństwem na banki współfinansujące na nieruchomościach Spółki we Wrocławiu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia ww. nieruchomości oraz oświadczenia każdego z kredytobiorców o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe. Aneks zawiera także nowe zapisy dotyczące utrzymywania przez Emitenta określonych wskaźników ekonomiczno-finansowych.

Aneks do Umowy 2 zawarty pomiędzy Raiffeisen Bank i Emitentem wprowadza głównie zmiany w zabezpieczeniach spłaty kredytu w ten sposób, iż obecnymi zabezpieczeniami są pełnomocnictwa do określanych w Umowie 2 rachunków Spółki, hipoteka łączna do kwoty 76 mln PLN na nieruchomościach oraz prawach użytkowania wieczystego i własności budynków Spółki, położonych we Wrocławiu, cesję wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową kredytobiorcy. Aneks zawiera także nowe zapisy dotyczące utrzymywania przez Emitenta określonych wskaźników ekonomiczno-finansowych.
Aneks do Umowy 3 zawarty pomiędzy Raiffeisen Bank i Emitentem wraz ze spółkami zależnymi: OT Port Świnoujście sp. z o.o., OT Port Gdynia sp. z o.o., RENTRANS Cargo sp. z o.o., Żegluga Bydgoska sp. z o.o., RENTRANS International Spedition sp. z o.o., C. Hartwig Gdynia SA oraz Deutsche Binnenreederei AG z Raiffeisen Bank zawiera postanowienia dotyczące podwyższenia górnej kwoty limitu wierzytelności do 48,15 mln PLN, wydłużenia dnia ostatecznej spłaty limitu do 29 czerwca 2018 roku oraz zmniejszenia marży kredytu w rachunku bieżącym w PLN. Aneks do Umowy 3 zawiera także nowe zapisy dotyczące utrzymywania przez kredytobiorców określonych wskaźników ekonomiczno-finansowych. Aneks do Umowy 3 zmienia zakres zabezpieczeń w taki sposób, iż obecne zabezpieczenia są tożsame z zabezpieczeniami opisanymi powyżej dla aneksu do Umowy 2.

Jednocześnie Emitent informuje, że hipoteki ustanowione w celu zabezpieczenia pierwotnych umów kredytowych o ustanowieniu których Spółka informowała w raportach bieżących – 8/2014 i 10/2014 oraz cesje wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem tychże hipotek pozostają w mocy do czasu ustanowienia potwierdzenia dokonania wpisu nowych hipotek wynikających z przedmiotowych aneksów.