Zawarcie aneksu do umowy kredytu

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks nr 8 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 2528102/26/K/Rb/09 z dnia 16.09.2009 roku zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank).

Przedmiotem jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 9.000.000 zł (słownie: dziewięciu milionów złotych) na okres kolejnych 12 miesięcy tj. od dnia 29.11.2012 roku do dnia 28.11.2013 roku Oprocentowanie kredytu ustalono na stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę ustaloną na podstawie indywidualnych negocjacji z Bankiem.

Zabezpieczenie spłaty ww. kredytu stanowią: dwa weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 72, poz. 665 ze zm.), pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Emitenta prowadzonymi przez Bank, ustanowienie hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty 15.300.000 zł na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 9, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu prowadzi KW nr WR1K/00117170/5 oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wskazanej nieruchomości.

Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu zawieranych w obrocie gospodarczym.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.