Zawarcie aneksu do umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 44/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku dotyczącego zawarcia pomiędzy OT Logistics S.A. Emitent, Spółka, jej spółkami zależnymi oraz mBank S.A. Bank umowy o linię wieloproduktową „umbrella wieloproduktowa” na kwotę 48,15 mln zł Umowa do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 51/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku dotyczącego wydłużenia terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł w raporcie nr 51/2018 kredyt ten zdefiniowany został jako Kredyt 1 Emitent informuje, iż w dniu 20 grudnia 2018 roku zawarł z Bankiem aneks do Umowy.

Aneks nie zmienia zasadniczych postanowień Umowy opisanych w raporcie nr 44/2015 poza wydłużeniem terminu dostępności linii kredytowej z dnia 31 grudnia 2018 roku do dnia 16 stycznia 2019 roku.