Zawarcie istotnego aneksu do umowy handlowej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 maja 2018 r. otrzymał informację o podpisaniu przez jednego z krajowych dostawców paliw (Strona Umowy) aneksu do „Umowy o współpracy w zakresie składowania i przeładunku węgla energetycznego” zawartej pomiędzy Emitentem a Stroną Umowy w dniu 11 grudnia 2017 r. (Umowa). Przedmiotem Umowy było określenie zasad współpracy stron w zakresie kompleksowej obsługi przeładunku i składowania węgla energetycznego w portowym terminalu morskim OT Port Świnoujście S.A. (spółka zależna Emitenta).

Aneks przedłużył okres obowiązywania Umowy z dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz określił istotne parametry współpracy. Minimalna szacowana wartość wynosi 52 mln zł, co powoduje zwiększenie wartości Umowy do kwoty 56,7 mln zł.

Pozostałe postanowienia umowne nie odbiegają od typowych umów handlowych. Podpisanie Aneksu zostało uznane za informację poufną ze względu na fakt rozszerzenia dotychczasowej współpracy i wysoką wartość Aneksu