Zawarcie porozumienia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 31.03.2021 r. („Raport”) informuje, że w dniu 21.12.2021 r. zostało zawarte porozumienie zmieniające („Porozumienie”) do Umowy PSPA (jak zdefiniowano w Raporcie) z Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. Zgodnie z Porozumieniem, zmieniona została definicja terminu „Data Longstop”, który oznacza obecnie 31.12.2022 r.