Zawarcie porozumienia z jedynym obligatariuszem Obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę w sprawie przesunięcia terminu wykupu Obligacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących:

  1. nr 86/2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia z jedynym obligatariuszem obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje Serii G”) w sprawie przesunięcia terminu wykupu Obligacji Serii G oraz przywołanych tam raportów bieżących,
  2. nr 19/2022 z dnia 21.04.2022 r. w sprawie uchwał powziętych przez zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Spółkę oraz zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy oraz
  3. nr 21/2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Warunków Emisji Obligacji Serii H przez Spółkę,

niniejszym informuje, że w dniu 28.04.2022 r. w późnych godzinach wieczornych zawarł porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Serii G z jedynym obligatariuszem Obligacji Serii G („Porozumienie”), na podstawie którego warunki emisji Obligacji Serii G ze skutkiem od dnia niniejszego raportu bieżącego zostały zmienione m.in. w ten sposób, że termin wykupu Obligacji Serii G został przesunięty z dnia 29.04.2022 r. na dzień 31.08.2022 r., przy czym porozumienie przewiduje warunek rozwiązujący, zgodnie z którym wygaśnie w dniu 20.05.2022 r., jeśli do tego dnia Spółka nie dostarczy jedynemu obligatariuszowi Obligacji Serii G dokumentów mających na celu w szczególności formalne potwierdzenie dalszego trwania pierwotnie ustanowionych zabezpieczeń Obligacji Serii G, pomimo zmiany daty wykupu, przez podmioty ustanawiające zabezpieczenia Obligacji Serii G.