Zawarcie porozumienia z jedynym obligatariuszem Obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę w sprawie przesunięcia terminu wykupu Obligacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 58/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zawarcia dokumentacji wdrażającej (z zastrzeżeniem warunków wejścia w życie) uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy grupy kapitałowej OTL („Grupa OTL”) z Głównymi Wierzycielami Finansowymi oraz powołanych w nim raportów bieżących;
  2. raportu bieżącego nr 59/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie wejście w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Grupy OTL z Głównymi Wierzycielami Finansowymi;
  3. raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie zawarcia i wejścia w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji, uchwał powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii H oraz wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji obligacji serii H przez Emitenta („Obligacje Serii H”);
  4. raportu bieżącego nr 77/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie uchwał powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii H, wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia („Zgromadzenie Obligatariuszy”); oraz
  5. raportu bieżącego nr 78/2021 z dnia 29.10.2021 r. w sprawie zawarcia i wejścia w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji, niniejszym informuje, że w ramach procesu przedłużenia terminów zapadalności finansowania udzielonego Grupie OTL przez głównych wierzycieli finansowych Grupy OTL, w dniu 15.12.2021 r. zakończył się proces podpisania porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje Serii G”) z jedynym obligatariuszem Obligacji Serii G, na podstawie którego warunki emisji Obligacji Serii G zostały zmienione m.in. w ten sposób, że termin wykupu Obligacji Serii G został przesunięty z dnia 30.12.2021 r. na dzień 29.04.2022 r. („Aneks do WEO G”), ujednolicając ten termin z terminem wykupu Obligacji Serii H.

Aneks do WEO G wejdzie w życie pod warunkiem zawarcia przez Spółkę aneksu do umowy wspólnych warunków zadłużenia zawartej pomiędzy, między innymi, Spółką a konsorcjum Banków: BNP Paribas Bank Polska S.A., mBank S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. z dnia 29.03.2019 r. (ze zmianami) („Umowa Wspólnych Warunków”), przewidującego przesunięcie ostatecznej daty spłaty kredytów udzielonych Spółce oraz jej wybranym spółkom zależnym z dnia 30.12.2021 r. przynajmniej na dzień 29.04.2022 r., chyba że zadłużenie objęte Umową Wspólnych Warunków zostanie spłacone w całości najpóźniej w dniu 30.12.2021 r., wówczas ten warunek zawieszający nie musi być spełniony i Aneks do WEO G wejdzie w życie.

Spółka poinformuje o wejściu w życie Aneksu do WEO G osobnym raportem bieżącym.