Zawarcie przedwstępnej umowy dzierżawy pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., a spółką zależną Emitenta – OT Port Świnoujście S.A. i ujawnienie informacji poufnej

Zawarcie przedwstępnej umowy dzierżawy pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., a spółką zależną Emitenta – OT Port Świnoujście S.A. i ujawnienie informacji poufnej

Raport bieżący nr 33/2023 z dnia 20 czerwca 2023, godzina 15:49.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20.06.2023 r. została podpisana przedwstępna umowa („Umowa”) pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie („ZMPSZiS”), a spółką zależną Emitenta, tj. OT Port Świnoujście S.A. („OTPŚ”), w której strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej („Umowa Przyrzeczona”) stanowiącej aneks do obecnej umowy dzierżawy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność terminala w Świnoujściu prowadzonego przez OTPŚ, zawartej dnia 12.09.1994 r. („Umowa dzierżawy”).

Umowa Przyrzeczona będzie dotyczyła (oprócz innych zagadnień związanych z realizacją Umowy dzierżawy) wydłużenia okresu obowiązywania Umowy dzierżawy do 30 lat. Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w terminie do 30 dni od daty spełnienia warunków przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na podstawie art. 17 ust. 4 MAR, Zarząd podjął w dniu 3.01.2023 r. decyzję o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej dotyczącej negocjacji z ZMPSZiS przedmiotowej Umowy.

W ocenie Spółki, ujawnienie informacji o prowadzeniu negocjacji i wstępnych porozumieniach zawieranych w jej trakcie, przed uszczegółowieniem ostatecznych parametrów Umowy, mogłoby naruszyć uzasadniony interes Spółki i negatywnie wpłynąć na jej pozycję negocjacyjną, a także, w przypadku braku powodzenia prowadzonych negocjacji, wprowadzić w błąd uczestników rynku. Ponadto opóźnienie w ujawnieniu informacji, w ocenie Spółki, nie wprowadziło opinii publicznej w błąd, a Spółka podjęła działania mające na celu ochronę poufności informacji poufnych. Jednocześnie Spółka informuje, że informacje przekazane w niniejszym raporcie wyczerpują treść opóźnionej informacji poufnej wskazanej powyżej.