Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży i zakupu akcji Luka Rijeka d.d. oraz umowy przeniesienia własności akcji – ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A.  Spółka  działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE  MAR, przekazuje poniżej informacje poufne, których podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniach  1 25.03.2021 r. oraz 2 30.03.2021 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej 1 : „Zarząd OT Logistics S.A.  Spółka informuje, że w dniu 25.03.2021 r., Spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży i zakupu akcji Luka Rijeka d.d. LR z Rubicon Partners Ventures Alternatywną Spółką Inwestycyjną sp. z o.o. jako kupującym Kupujący, na podstawie której Spółka zobowiązała się sprzedać i przenieść na Kupującego własność 2.360.924 akcji LR, stanowiących 17,51% kapitału zakładowego LR Akcje za cenę wynoszącą 35 HRK za jedną Akcję łącznie Umowa PSPA.

Umowa PSPA przewiduje, że cena sprzedaży Akcji zostanie zapłacona przez Kupującego najpóźniej do dnia 31.12.2021 r. Data Longstop, z zastrzeżeniem przewidzianych Umową PSPA warunków. W przypadku m.in. braku dokonania przez Kupującego zapłaty ceny za Akcje do Daty Longstop, Spółka będzie uprawniona do dokonania zwrotnego przeniesienia Akcji na podstawie bezwarunkowego oświadczenia o zwrotnym przeniesieniu Akcji przez Kupującego na rzecz Spółki które zostanie złożone w depozycie notarialnym”.

Treść opóźnionej informacji poufnej 2: „Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, że w dniu 30.03.2021 r., w wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 25.03.2021 r. pomiędzy Spółką jako sprzedającym a Rubicon Partners Ventures Alternatywną Spółką Inwestycyjną sp. z o.o. jako kupującym Kupujący, zawarta została umowa przenosząca własność 2.360.924 akcji Luka Rijeka d.d. LR, stanowiących 17,51% kapitału zakładowego LR  Akcje na Kupującego Umowa Przenosząca.”

W ocenie Emitenta, podanie do publicznej wiadomości informacji o zawarciu Umowy PSPA i Umowy Przenoszącej przed wystąpieniem skutku rozporządzającego w postaci przeniesienia własności Akcji na Kupującego, warunkowanego zapisaniem Akcji na rachunku Kupującego w SKDD, tj. chorwackiej instytucji zajmującej się m.in. prowadzeniem depozytu papierów wartościowych znajdujących się w publicznym obrocie ang. Central Depository & Clearing Company Inc. SKDD, rodziło istotne ryzyko zagrażające uzasadnionym interesom Emitenta.

W dniu 31.03.2021 r. wobec zapisania Akcji na rachunku Kupującego w SKDD nastąpił skutek rozporządzający Umowy Przenoszącej, w związku z czym Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji ww. opóźnionych informacji poufnych z uwagi na brak dalszego występowania przesłanki zagrożenia dla uzasadnionych interesów Emitenta.