Zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży praw do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych przy ul. Handlowej i ul. Hutniczej w Gdyni na rzecz C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez OT Logistics S.A. („Spółka”, „OTL”) w raportach bieżących nr 73/2021, nr 71/2021 oraz nr 47/2021 Spółka informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. zawarła umowę przyrzeczoną sprzedaży praw do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych przy ul. Handlowej i Hutniczej w Gdyni na rzecz C.Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni („CHG”). W ramach transakcji sprzedażą zostały objęte prawa do 5 (pięciu) nieruchomości oraz prawa z nimi związane. Jednocześnie, z powyższą sprzedażą doszło do dokonania rozliczenia poprzez potrącenie salda wierzytelności wynikających z pożyczek pomiędzy CHG a Spółką oraz rozliczenia zapłaty ceny za udziały w OT Nieruchomości sp. z o.o. płatnej przez Spółkę na rzecz CHG.

Zawarcie powyższej umowy było integralnym elementem transakcji obejmującej przeniesienie własności akcji CHG na rzecz spółki z Grupy Rhenus, o czym Spółka raportowała uprzednio. Wpływy z tej transakcji, po rozliczeniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy OTL i CHG, zostaną przeznaczone na potrzeby płynnościowe Spółki.