Zawarcie przez spółkę zależną umowy znaczącej z Lotos Kolej Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, iż w dniu 2 lipca 2015 roku Rentrans International Spedition Sp. z o.o. RIS, spółka zależna Emitenta, zawarła z Lotos Kolej Sp. z o.o. Lotos Kolej umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług przewozowych w transporcie kolejowym Umowa.

Przedmiotem Umowy jest realizacja przewozów kolejowych rzeczy na zlecenie RIS przez Lotos Kolej, jako licencjonowanego przewoźnika, a także określenie zasad współpracy Stron przy realizacji przewozów kolejowych.

Umowa została zawarta na okres do dnia 30 czerwca 2020 roku. Szacunkowa wartość Umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi ok. 250 mln zł. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez jedną ze stron, druga strona upoważniona jest do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do zaprzestania naruszeń. Za rażące naruszenie Strony uważają w szczególności brak zapłaty wymagalnych należności wynikających z Umowy, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu na ich uregulowanie. Jeżeli żadna ze stron nie poinformuje o woli rozwiązania Umowy oraz gdy nie dojdzie do rozwiązania Umowy w trybie określonym powyżej okres obowiązywania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 3 lata.

Zgodnie z treścią Umowy w przypadku jej nieuzasadnionego rozwiązania przez jedną ze Stron, Strona, która rozwiązała umowę zapłaci drugiej Stronie karę umowną w kwocie 2 mln zł. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na szacunkową wartość przekraczającą 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Na dzień zawarcia Umowy wartość obrotów netto realizowanych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej OT Logistics a spółkami z Grupy Kapitałowej Lotos w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła poza ww. Umową 35,3 mln zł, co łącznie przekracza wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej OT Logistics za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Umową o największej wartości jest Umowa, o której mowa powyżej.