Zawarcie umów o pełnienie funkcji animatorów emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 lipca 2013 roku otrzymał informację o zawarciu umów o pełnienie funkcji animatora emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) z następującymi domami maklerskimi:

  1. Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS),
  2. NWAI Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie (NWAI).

Przedmiot umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta na GPW zawartej z DM BOS obejmuje wszystkie akcje zwykłe na okaziciela i prawa do akcji Spółki dopuszczone do obrotu na GPW w zakresie dotyczącym podtrzymywania ich płynności. Umowa wejdzie w życie z dniem rozpoczęcia notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B, o czym Emitent poinformował szczegółowo w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 17 lipca 2013 roku oraz pod warunkiem, że Zarząd GPW nie złoży sprzeciwu w trybie § 88 Regulaminu GPW, co może on uczynić w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia mu odpisu niniejszej umowy.

Szczegółowe warunki umowy z DM BOS są tożsame z warunkami, jakie GPW nakłada na animatorów rynku w odpowiednich grupach notowań. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedmiot umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta na rynku giełdowym zawartej z NWAI obejmuje wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki wprowadzone do obrotu giełdowego w zakresie wspierania oraz podtrzymywania płynności ich obrotu w czasie notowań. NWAI będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie regulacjami GPW, a w szczególności Regulaminem GPW, Szczegółowymi zasadami obrotu giełdowego oraz minimalnymi warunkami animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW. NWAI rozpocznie pełnienie funkcji animatora emitenta po upływie 2 tygodni od otrzymania przez GPW odpisu ww. umowy, o ile Zarząd  GPW nie wyrazi sprzeciwu, jednak nie wcześniej niż pierwszego dnia notowań Akcji lub praw do akcji na rynku giełdowym organizowanym przez GPW. Wynagrodzenie będzie płatne kwartalnie z zastrzeżeniem, że po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy będzie ono waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.