Zawarcie umów w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów, porozumienie z obligatariuszem obligacji serii G oraz wejście w życie zmian do warunków emisji obligacji serii H

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie podpisania umowy wspólnych warunków zadłużenia pomiędzy Emitentem a konsorcjum Banków „Umowa Wspólnych Warunków”;
  2. raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie podpisania umów i dokumentów restrukturyzacji finansowej;
  3. raportu bieżącego nr 45/2020 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wejścia w życie Umowy Wspólnych Warunków oraz porozumienia z jedynym obligatariuszem obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje G”;
  4. raportu bieżącego nr 48/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do umowy kredytu BGK udzielonego Emitentowi „Kredyt BGK”; oraz
  5. raportu bieżącego nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przez Emitenta emisji obligacji serii H „Obligacje H”,

informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. zawarte zostały:

  1.  aneks do Umowy Wspólnych Warunków, na podstawie którego ostateczna data spłaty kredytów udzielonych Emitentowi oraz jego wybranym spółkom zależnym została przesunięta z dnia 30 kwietnia 2020 r. na dzień 29 maja 2020 r.;
  2. umowa zmieniająca do umowy Kredytu BGK, na podstawie której ostateczna data spłaty wykorzystań Kredytu BGK została przesunięta z dnia 30 kwietnia 2020 r. na dzień 29 maja 2020 r.; oraz
  3. porozumienie z jedynym obligatariuszem Obligacji G, w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 30 kwietnia 2020 roku na dzień 29 maja 2020 roku.

Przesunięcie terminów spłaty ww. zadłużenia finansowego do dnia 29 maja 2020 r. ma na celu zapewnienie Emitentowi dodatkowego czasu na finalizację procesu uzgodnień warunków dalszej współpracy z wierzycielami finansowymi, w szczególności przedłużenia terminu spłaty zadłużenia objętego Umową Wspólnych Warunków, umową Kredytu BGK oraz Obligacjami G do dnia 30 kwietnia 2021 r. kiedy to przypada również ostateczna data wykupu obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje H”.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Emitent niniejszym informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. spełniły się warunki zawieszające wejścia w życie zmian do warunków emisji Obligacji H przewidzianych w uchwale nr 4 oraz w uchwale nr 5 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji H podjętych w dniu 29 kwietnia 2020 r. „Uchwały”, przewidziane w paragrafie 2 każdej Uchwał. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią każdej z Uchwał, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających wraz z potwierdzeniami, o których mowa w paragrafie 2 każdej z Uchwał.

O zawarciu docelowego porozumienia w sprawie przesunięcia terminu spłaty zadłużenia finansowego Spółki objętego Umową Wspólnych Warunków, umową Kredytu BGK oraz Obligacjami G, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Załączniki: