Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na terenie Portu w Gdańsku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. oraz raportu nr 29/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. dotyczącego dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym części pirsu rudowego, przeznaczonej na budowę i eksploatację terminalu przeładunkowo-składowego Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu 21 września 2015 roku zawarł z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku ZMPG jako użytkownikiem wieczystym umowę 30-letniej umowę dzierżawy nieruchomości o pow. ok. 26 ha wraz z częścią Pirsu Rudowego, położonej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym Umowa dzierżawy.

Zawarcie Umowy dzierżawy rozpoczyna proces budowy największego w regionie i jedynego w Polsce terminala wyspecjalizowanego w przeładunkach ładunków agro. Spółka oczekuje, że w pierwszym etapie realizacji inwestycji w latach 2016-2018 terminal osiągnie zdolność przeładunkową na poziomie 2,7 mln ton rocznie, a w wyniku realizacji drugiego etapu w latach 2018−2020 zdolność ta zostanie podwojona. Realizacja Inwestycji ma się zakończyć w terminie do końca 60. miesiąca od daty wydania nieruchomości. Szczegółowe warunki Umowy dzierżawy, w tym warunki finansowe oraz kary umowne opisane zostały w wyżej wymienionym raporcie bieżącym nr 29/2015.

Zawarcie Umowy zostało uznane za istotne z uwagi na jej wpływ na perspektywy rozwoju Spółki, kontynuację jej działań mających na celu rozszerzenie dotychczas prowadzonej działalności portowej i realizację jednego z celów emisyjnych określonych w Dokumencie Ofertowym Spółki.