Zawarcie umowy istotnej

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 października 2012 roku została zawarta umowa ze spółką Węglokoks S.A. (Umowa), której przedmiot stanowi świadczenie usług polegających na transporcie węgla drogą śródlądową ze Szczecina do elektrociepłowni położonych w Berlinie. W Umowie zostały określone minimalne roczne ilości węgla, których transport ma zostać zapewniony przez Spółkę.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2014 roku z opcją przedłużenia odpowiednio na każdy kolejny rok kalendarzowy.

Emitent uznał Umowę za istotną ze względu na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych, znaczny wolumen przewożonych ładunków oraz pozytywny wpływ na reputację Spółki jako wiodącego podmiotu w branży. Mając na względzie treść poszczególnych postanowień Umowy, Emitent oczekuje nawiązania długofalowej współpracy z możliwością jej dalszego rozszerzenia.