Zawarcie umowy kredytowej w celu wykupu obligacji Spółki serii B i C

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, OT Logistics informuje, iż w dniu 6 lutego 2017 roku zawarł umowę celowego kredytu inwestycyjnego Umowa udzielanego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. będącymi wspólnie Kredytodawcami, a Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dodatkowo będący agentem i agentem zabezpieczeń w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł Kredyt, z czego zaangażowanie poszczególnych Kredytodawców wynosi odpowiednio 16,7 mln zł, 25 mln zł i 8,3 mln zł.

Umowa została zawarta w celu spłaty zobowiązań Spółki wynikających z wyemitowanych obligacji serii B łączna wartość nominalna 30 mln zł i serii C łączna wartość nominalna 4 mln euro, których termin wykupu przypada na 17 lutego 2017 roku. W związku z powyższym kwota obciążeń finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics nie ulegnie zwiększeniu w wyniku zawarcia Umowy.

Termin spłaty Kredytu przypada na 29 czerwca 2018 roku. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów zapisy, w tym m.in. o obowiązku utrzymywania przez Grupę OT Logistics wskaźników finansowych na odpowiednich poziomach. Zabezpieczeniem wierzytelności Kredytodawców z tytułu Umowy będą w szczególności: hipoteki łączne umowne na prawach i nieruchomościach będących w posiadaniu Grupy Kapitałowej OT Logistics, oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na składnikach majątkowych oraz zastaw rejestrowy i finansowy na udziałach Spółki w określonych spółkach zależnych. Gwarantami Umowy są spółki zależne OT Logistics: OT Port Świnoujście Sp z o.o., OT Port Gdynia Sp z o.o., C. Hartwig Gdynia S.A., Rentrans International Spedition sp z o.o., Sealand Logistics sp. z o.o., Żegluga Bydgoska S.A., Kolej Bałtycka S.A., STK S.A. oraz Rentrans Cargo Sp. z o.o., które udzieliły poręczeń do maksymalnej kwoty 75 mln zł w odniesieniu do każdego gwaranta.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym został zawarty List Mandatowy pomiędzy Spółką oraz Kredytodawcami, określający wstępne warunki zapewnienia Grupie finansowania do maksymalnych kwot 356 mln zł oraz 2 mln euro w tym refinansowania Kredytu udzielonego na podstawie niniejszej Umowy. Grupa zamierza wykorzystać te środki na refinansowanie obecnego zadłużenia i realizację strategii rozwoju OT Logistics.