Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2015 w sprawie decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczących zawarcia umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics, Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w dniu 20 listopada 2015 r. pomiędzy Emitentem wraz ze spółkami zależnymi: OT Port Świnoujście sp. z o.o., OT Port Gdynia sp. z o.o., RENTRANS Cargo sp. z o.o., Żegluga Bydgoska sp. z o.o., RENTRANS International Spedition sp. z o.o., C. Hartwig Gdynia S.A. oraz Deutsche Binnenreederei AG razem: „Kredytobiorcy” a mBank S.A. „Bank” została zawarta umowa o linię wieloproduktową „umbrella wieloproduktowa” na kwotę 48,15 mln zł „Umowa” do dnia 31 grudnia 2018 r.

Bank udostępni każdemu Kredytobiorcy kredyt do wykorzystania w formie Zleceń płatniczych dyspozycji realizacji transakcji płatniczych w ciężar środków pieniężnych udostępnionych Kredytobiorcy z tytułu kredytu, Ciągnień finansowania udzielonego na warunkach określonych Umową oraz gwarancji i akredytyw do kwot sublimitów będących częścią kwoty kredytu wynikającej z Umowy.

W odniesieniu do Ciągnień stopa odsetkowa stanowi stopę procentową w stosunku rocznym, będącą sumą marży oraz stopy zmiennej 1M WIBOR dla wykorzystań w złotych oraz EURIBOR dla wykorzystań w euro. W odniesieniu do finansowania w rachunku bieżącym, które powstaje w drodze realizacji Zleceń płatniczych stopa odsetkowa stanowi stopę procentową w stosunku rocznym będącą sumą marży oraz stopy WIBOR overnight dla wykorzystania w złotych albo stopy LIBOR overnight dla wykorzystania w euro. Kredytobiorcy są także każdorazowo zobowiązani do zapłaty na rzecz Banku prowizji z tytułu wystawienia gwarancji bankowej oraz otwarcia akredytywy.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności z tytułu Umowy będzie hipoteka łączna do kwoty 74,8 mln zł. na pierwszym miejscu, z równym pierwszeństwem na banki współfinansujące na nieruchomościach oraz prawach użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Spółki położonych we Wrocławiu wraz z cesją praw z ubezpieczenia ww. nieruchomości oraz weksle in blanco wystawione przez Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową. Wszyscy Kredytobiorcy złożyli także oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego na wypadek niewywiązania się z zobowiązań wynikających z tytułu Umowy. Za zobowiązania wobec Banku Kredytobiorcy odpowiadają solidarnie.

Umowa zawiera także zapisy dotyczące utrzymywania przez Kredytobiorców określonych wskaźników ekonomiczno-finansowych w trakcie obowiązywania Umowy.

Ponadto w dniu 20 listopada 2015 r. pomiędzy Emitentem a mBank S.A. została zawarta umowa o kredyt inwestycyjny na kwotę 1,7 mln zł do dnia 31 grudnia 2020 r.