Zawarcie umowy o współpracy strategicznej z firmą Bumech.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21.07.2022 r. doszło do obustronnego podpisania umowy o współpracy strategicznej („Umowa”) z firmą Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach („Bumech”), na podstawie której Bumech wesprze Emitenta w dokonaniu modernizacji suprastruktury i infrastruktury portowej (w zakresie obsługi transportu morskiego i kolejowego). Realizacja zaplanowanych inwestycji ma na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych i ekspedycyjnych towarów masowych w porcie w Świnoujściu, a także poprawę efektywności operacji portowych. Główne założenia Umowy to zakup nowych żurawi portowych oraz modernizacja elementów portowej infrastruktury dedykowanej dla transportu kolejowego.

Zapisy Umowy określają, iż środki finansowe na ww. modernizację, na kwotę około 52 mln PLN netto, zapewni Bumech i pochodzić będą z ich zasobów gotówkowych, co pozwoli na dynamiczne wdrożenie procesów. Natomiast Spółka, co najmniej do końca 2025 roku, stanie się głównym dostawcą usług logistyki morskiej, przeładunkowej oraz kolejowej dla Bumech i podmiotów z jej grupy kapitałowej.

Zgodnie z zapisami Umowy, ma ona charakter tzw. Memorandum of Understanding i do czasu zawarcia Umów Szczegółowych nie rodzi wiążących zobowiązań. Strony będą kontynuowały negocjacje w celu zawarcia wiążących Umów Szczegółowych określających precyzyjne warunki współpracy.

Zawarcie ww. Umowy wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej OT Logistics w zakresie rozwoju działalności portowej, poprzez modernizacją posiadanej infrastruktury. Ponadto rozpoczęcie powyższej współpracy stanowi istotne wsparcie dla poprawy zdolności importowych węgla energetycznego, celem zapewnienia niezbędnej dywersyfikacji dostaw surowców strategicznych.

O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących Umowy, Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących zgodnie z wymogami przepisów prawa.