Zawarcie umowy przedwstępnej dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej na terenie Portu w Gdańsku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. dotyczącego pozytywnego dla OT Logistics S.A. rozstrzygnięcia przetargu pod nazwą „Wieloletnia dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym części pirsu rudowego, przeznaczonej na budowę i eksploatację terminalu przeładunkowo-składowego” Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent, Dzierżawca informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2015 roku zawarł z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku ZMPG, Wydzierżawiający jako użytkownikiem wieczystym umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy 30-letniej dzierżawy nieruchomości o pow. ok. 26 ha wraz z częścią Pirsu Rudowego, położonej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym Umowa dzierżawy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie do 30 dni od daty wydania przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgody, o której mowa w art.3 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich.

Zawarcie przyrzeczonej umowy dzierżawy rozpocznie proces realizacji inwestycji w zakresie budowy terminala przeładunkowo-składowego, przystosowanego i wykorzystywanego do obsługi statków i ich ładunków w obrocie portowym, obsługi ładunków w relacjach lądowych oraz składowania towarów – z wyłączeniem gazów oraz ropy naftowej i produktów naftowych o zdolności przeładunkowej nie mniejszej niż 2 mln ton rocznie Inwestycja, co było jednym z celów emisyjnych określonych w Dokumencie Ofertowym Spółki. Realizacja Inwestycji ma się zakończyć w terminie do końca 60 sześćdziesiątego miesiąca od daty wydania nieruchomości. Dzierżawiona nieruchomość będzie mogła być używana przez Emitenta wyłącznie w celu wykonywania Umowy dzierżawy, dla celów zrealizowania Inwestycji i eksploatacji terminala w ramach zwykłej działalności Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem i umówionym przeznaczeniem nieruchomości.

Czynsz dzierżawny stanowić będzie sumę części stałej czynszu związanej z dzierżawioną powierzchnią, części zmiennej związanej z ilością przeładowanego w terminalu ładunku oraz świadczenia dodatkowego w postaci związanych z nieruchomością opłat publicznoprawnych lub cywilnoprawnych. Wartość stała opłaty czynszowej w całym okresie funkcjonowania Umowy dzierżawy wyniesie ok. 152 mln złotych, co przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej OT Logistics za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Stronom Umowy dzierżawy będzie przysługiwać określony czas wypowiedzenia związany ze wcześniejszym rozwiązaniem Umowy w szczególnych przypadkach. Jeżeli w wypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy dzierżawy w określonych w Umowie dzierżawy sytuacjach i terminach Dzierżawca nie przywróci nieruchomości do stanu poprzedniego lub nie zwróci całej nieruchomości Wydzierżawiającemu, po upływie 90 dziewięćdziesiątego dnia od rozwiązania Umowy dzierżawy, do czasu przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego lub innego stanu uzgodnionego pomiędzy stronami i zwrotu całej nieruchomości Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty comiesięcznie kwoty stanowiącej równowartość miesięcznego czynszu dzierżawnego powiększonej o 100%, a ponadto gdyby wskutek powyższego Wydzierżawiający poniósł jakąkolwiek szkodę przewyższającą wartość tej kwoty – dodatkowo odszkodowanie do wysokości poniesionej przez Wydzierżawiającego szkody.

W wypadku rozwiązania Umowy dzierżawy przez Wydzierżawiającego z przyczyn określonych w Umowie dzierżawy, Dzierżawca zobowiązuje się dodatkowo do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego kary umownej w wysokości równej wysokości czynszu dzierżawnego uzyskanego przez Wydzierżawiającego w ostatnim pełnym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy dzierżawy. Treść przyrzeczonej umowy dzierżawy przewiduje również kary umowne za każdorazowe naruszenie innych obowiązków wynikających z Umowy dzierżawy. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania za szkody w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Umowa przedwstępna oraz przyrzeczona umowa dzierżawy zostały uznane za istotne z uwagi na jej wpływ na perspektywy rozwoju Spółki, kontynuację jej działań mających na celu rozszerzenie dotychczas prowadzonej działalności portowej i realizację jednego z celów emisyjnych określonych w Dokumencie Ofertowym Spółki.