Zawarcie znaczącego Aneksu do obowiązującej umowy ramowej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20.04.2023 r. doszło do obustronnego podpisania aneksu do Umowy ramowej z dnia 18.07.2018 r. („Aneks”) z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju („JSW”).

W wyniku zawartego Aneksu został przedłużony, do 31.12.2023 r., okres na jaki została ustalona współpraca Spółki z JSW w przedmiocie: (i.) obsługi ładunków koksu w eksporcie oraz (ii.) obsługi ładunków węgla w imporcie – zleconych przez JSW wraz z obsługą spedycyjną do przeładunku i składowania przez Spółkę na terenie portu OT PORT ŚWINOUJŚCIE, a także (iii.) usług kolejowych przewozów ładunków (węgla i koksu).

Aneks obowiązywać będzie od dnia 1.01.2023 r., a szacowana wartość współpracy zmieniona przedmiotowym Aneksem w roku 2023 wyniesie ponad 49 mln zł netto.

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.

Zawarcie ww. Aneksu wpisuję się w strategię Grupy Kapitałowej OTL w zakresie rozwoju działalności portowej, w tym maksymalizacji przeładunków burtowych.