Zawarcie znaczącej umowy handlowej w zakresie przeładunku i składowaniu ładunków – przedłużenie współpracy z VITERRA POLSKA Sp. z o.o.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24.05.2024 r. doszło do obustronnego podpisania umowy handlowej („Umowa”) z firmą VITERRA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („VITERRA”).

W wyniku zawartej Umowy został przedłużony do 31.12.2028 r. okres dotychczasowej współpracy Spółki z VITERRA w przedmiocie kompleksowej obsługi przeładunków i składowania ładunków masowych agro głównie zbóż i śruty sojowej w portowym terminalu morskim OT Port Gdynia. Umowa zastępuje dotychczas łączącą strony umowę z dnia 22.07.2022 r. (o której Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2022).

Umowa rozszerza zakres współpracy pomiędzy stronami zarówno w kwestii poziomu wolumenów gwarantowanych jak i asortymentu świadczonych usług, a szacunkowe wynagrodzenie z jej tytułu do dnia 31.12.2028 r. wyniesie minimum 75 mln USD.

Dodatkowo strony zadeklarowały chęć poszerzenia współpracy w zakresie przeładunków w OT Port Świnoujście (po zakończeniu inwestycji aktualnie realizowanych w tym porcie, których celem jest zwiększenie mocy przeładunkowych oraz uniwersalności terminala w OTPŚ) oraz świadczenia usług transportu kolejowego ładunków VITERRA. Warunki ewentualnej współpracy w tym zakresie będą ustalone przez strony na podstawie aneksów do Umowy.

VITERRA jest liderem na rynku produktów rolnych w tym m.in. zbóż, nasion oleistych, cukru, ryżu i jest obecna na wszystkich najważniejszych rynkach importowych i eksportowych na świecie.

Zawarcie ww. Umowy wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej OT Logistics w zakresie rozwoju działalności portowej, w tym maksymalizacji przeładunków burtowych i świadczenia usług dodatkowych w ramach pełnego łańcucha logistycznego.