Zawarcie znaczącej umowy handlowej w zakresie przeładunku i składowaniu ładunków – przedłużenie współpracy z VITERRA POLSKA Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27.07.2022 r. doszło do obustronnego podpisania umowy handlowej („Umowa”) z firmą VITERRA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („VITERRA”).

W wyniku zawartej Umowy został przedłużony do 31.12.2028 r. okres dotychczasowej współpracy Spółki z VITERRA w przedmiocie kompleksowej obsługi przeładunków i składowania ładunków masowych pochodzenia roślinnego w portowym terminalu morskim OT Port Gdynia. Umowa obowiązywać będzie od 01.07.2022 r. i zastępuje umowę zawartą pomiędzy stronami z dnia 25.03.2021 roku (o której Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2021).

Zapisy Umowy określają średnią roczną gwarancję przeładunkową, a oszacowana wartość Umowy do dnia 31.12.2023 r. wynosi ponad 72 mln zł netto. Wynagrodzenie za lata 2024-2028 będzie podlegało ustaleniom stron i od jego określenia zależna będzie kontynuacja realizacji umowy w tym okresie.

VITERRA (poprzednio: Glencore) jest liderem na rynku produktów rolnych w tym m.in. zbóż, nasion oleistych, cukru, ryżu i jest obecna na wszystkich najważniejszych rynkach importowych i eksportowych na świecie.

Zawarcie ww. Umowy wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej OT Logistics w zakresie rozwoju działalności portowej, w tym maksymalizacji przeładunków burtowych.