Zawiadomienie o wpisie do rejestru zastawu (hipoteki morskiej) na statkach

Podstawa prawna: §5 pkt.1) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnym instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd spółki OdraTrans S.A. (Emitent) informuje niniejszym, iż zgodnie z pkt. 19.2. lit. b) oraz w terminie ustalonym zgodnie z pkt. 16.3. lit. l) Warunków emisji trzyletnich odsetkowych obligacji na okaziciela serii A, na podstawie wniosku z dnia 21 grudnia 2011 roku, złożonego przez spółkę Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie dokonał wpisu zastawu w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej (hipoteki morskiej) na statkach wpisanych do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej.

Na potwierdzenie powyższego wpisu Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, wydał zaświadczenie o nr Sz-4373-1/2012.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż Emitent wykonał prawidłowo swoje zobowiązanie wynikające z warunków emisji.