Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23.09.2021 r. wpłynęło do Spółki od „I Funduszu Mistral” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, o zmianie udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia w wyniku zbycia 599.938 akcji Spółki udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się z 61,58% do 56,59% ogólnej liczby głosów OT Logistics S.A.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Załączniki: