Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie – zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcj

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (Towarzystwo) zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE), sporządzonego na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) przez Towarzystwo, w dniu 1 lutego 2023 r., na podstawie art. 66 ust 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.) udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE przekroczył próg 15%.

Po przejęciu zarządzania przez Towarzystwo ww. fundusze posiadały łącznie 2 152 088 akcji Spółki, co stanowiło 16,43% udziału w jej kapitale zakładowym i 2 152 088 głosów na jej WZ, co stanowiło 16,43% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym NNLife OFE posiadał 2 133 936 akcji stanowiących 16,29% udziału w jej kapitale zakładowym i 2 133 936 głosy na WZ Spółki, co stanowiło 16,29% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść zawiadomienia.

Załączniki: