Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie – zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. „Towarzystwo” zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym „Generali OFE” sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 21 lipca 2023 r. nastąpiło zakończenie likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego „NNLife OFE”. W dacie zakończenia likwidacji NNLife OFE nastąpiło przeniesienie jego aktywów do Generali OFE, w związku z tym udział Generali OFE w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki przekroczył próg 15%.

Po likwidacji NNLife OFE, Generali OFE posiada łącznie 2 075 414 akcji, stanowiących 15,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2 075 414 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 15,84% udziału w ogólnej liczbie głosów Generali OFE nie posiadało żadnych akcji Spółki przed likwidacją NNLife OFE.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść zawiadomienia.