Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie – zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie od La Financire d’Intégration Européenne S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”) o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce.W wyniku transakcji nabycia 42.033 akcji Spółki uległ zmianie bezpośredni udział Akcjonariusza w ogólnej liczby głosów w Spółce.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.